Adatvédelmi tájékoztató

Szürke levéldísz

1. Az Adatkezelő megnevezése

A Billegi Kastély Kft. (Székhelye: 2899 Naszály, Szabadság utca 11., Adószáma: 32061217-2-11, Cégjegyzékszáma: 11-09-029826, Bankszámlaszáma: 10300002-13349956-00014902) ( a továbbiakban Billegi Kastély Kft.) korlátolt felelősségű társaság, melynek főtevékenysége 5621’08 – Rendezvényi étkeztetés.

A Billegi Kastély Kft. az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatja vendégeit, partnereit, valamint honlapjának látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Billegi Kastély Kft. elkötelezett vendégei, partnerei valamint honlapja látogatóinak személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Billegi Kastély Kft. kijelenti, hogy tiszteletben tartja vendégei, partnerei, honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Billegi Kastély Kft. fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, úgy, hogy

i) elérhetőség és beleegyezés megléte esetén ezekről a változásokról partnereit, vendégeit értesíti;
ii) ezek hiányában felkéri ügyfeleit arra, hogy időközönként keressék fel weboldalát és tájékozódjanak a tájékoztató aktuális állapotáról.

A Billegi Kastély Kft.-vel ügyfélkapcsolatba kerülő partner elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

2. Az adatvédelmi tájékoztató hatálya

Jelen tájékoztató célja annak biztosítása, hogy a vállalkozás megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak.

Jelen tájékoztató 2018. október 15-től hatályos, visszavonásig érvényes.

Jelen tájékoztató hatálya kiterjed a Billegi Kastély Kft.-re, azon személyekre, akik adatait a jelen tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
Jelen tájékoztató hatálya kiterjed a Billegi Kastély Kft. minden szervezeti egységeiben folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

Az alábbi fogalmak jelen Tájékoztató alkalmazásában értendők

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

3. Az adatkezelés jogalapja

 • szerződés teljesítése
 • hozzájárulás
 • jogos érdek
 • jogi kötelezettség teljesítése
 • létfontosságú érdek
 • közhatalmi jogosítvány

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdekérvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

4. Az adatkezelés célja

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Billegi Kastély Kft. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Felhívjuk a Billegi Kastély Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelés a weboldalon

A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, név, telefon, e-mail cím, dátum és időpont, továbbá a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok, referenciaként szolgáló saját készítésű képek.

Az adatok törlésének határideje: a kapcsolatfelvételtől számított maximum 5 év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató. A megkötött szerződéseket azok teljesítésétől, illetve hatályvesztésétől számított 8 évig tárolja a Billegi Kastély Kft.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

– postai úton (Billegi Kastély Kft., 2899 Naszály, Szabadság utca 11..)
– e-mail útján (info@billegikastely.hu)

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.

A Billegi Kastély Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Billegi Kastély Kft. a vendégek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kezeli.

A Billegi Kastély Kft. a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, pl. árajánlat küldése, hírlevél küldés) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Billegi Kastély Kft. a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

i) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
ii) Billegi Kastély Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdekérvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A Felhasználókról a Billegi Kastély Kft. ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldal, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve statisztikai célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. A Billegi Kastély Kft. a Szolgáltatások minőségének javítása érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyezhet el, amennyiben ehhez Felhasználó hozzájárul.

A Billegi Kastély Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a Billegi Kastély Kft. egyes – a Felhasználó által használt – szolgáltatásainak fejlesztése és / vagy működtetése érdekében továbbítja. A Billegi Kastély Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

A Weboldalak külső (nem a Billegi Kastély Kft. által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a Billegi Kastély Kft. minden felelősségét kizárja.

A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Billegi Kastély Kft. a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából a Billegi Kastély Kft. összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

Hírlevél, DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Billegi Kastély Kft. reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Billegi Kastély Kft. a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

A Billegi Kastély Kft. nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a Billegi Kastély Kft. minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése Felhasználó részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről, csomagajánlatokról, programokról és eseményekről, látnivalókról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

Adatbiztonság

A Billegi Kastély Kft. minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

A Billegi Kastély Kft. minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

A Billegi Kastély Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Billegi Kastély Kft. ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

A Billegi Kastély Kft. a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerveren folyamatos tükrözéssel kerüli el az adatvesztést valamint napi mentést végez.

A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból a Billegi Kastély Kft. napi mentést végez.

A személyes adatokat kezelő hálózaton a Billegi Kastély Kft. folyamatosan gondoskodik a vírusvédelemről.

A Billegi Kastély Kft. hálózatán kezelt adatokat, adatállományok hozzáférését felhasználói névvel és jelszóval kell biztosítani.

A Billegi Kastély Kft. szolgáltatásainak minőségét biztosítandó felhőalapú szolgáltatásokat is használ, melyeket a Google Inc. Google Drive tárhehelye biztosítja. A szolgáltatás biztonságáért a Google Inc. felel, a Billegi Kastély Kft. megfelelő jelszó- és vírusvédelemmel biztosítja az illetéktelen hozzáférések korlátozását saját eszközein.

A Billegi Kastély Kft. hírlevél, DM szolgáltatására feliratkozók adatait (név, e-mail cím, dátum, időpont) a MailChimp szolgáltatását működtető The Rocket Science Group LLC szerverein kódolt, biztonságos módon tárolja. Továbbá a Billegi Kastély Kft. rendszere és az email marketing szolgáltató rendszere között kódolt, biztonságos módon történik az adatok átvitele, beleértve a hírlevél, DM szolgáltatásokon túl az ajánlatkérés során megadott személyes adatokat is.

Tájékoztatás az adatkezelésről

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Szolgáltató feltüntetett elérhetőségein.

Felhasználó kérelmére a Billegi Kastély Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A Billegi Kastély Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A Billegi Kastély Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

A Billegi Kastély Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Billegi Kastély Kft. törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben a Billegi Kastély Kft. a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

A Billegi Kastély Kft. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ellenőrzés

Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen ezen tájékoztató rendelkezéseinek betartását a Billegi Kastély Kft. adatkezelést végző szervezeti egység (vezetőség) tisztviselői folyamatosan kötelesek ellenőrizni.
A Billegi Kastély Kft.-nél a kezelt adatok ellenőrzését Maszlavér Imre ügyvezető igazgató évente egyszer ellenőrzi.

Billegi Kastély Kft.Jogorvoslat

Felhasználó jogorvoslati lehetőségei a törvényben foglaltak szerint:

 • Helyesbítés/törlés (minden jogcímnél)
 • Korlátozáshoz való jog
 • Adathordozhatóság
 • Tiltakozás (közhatalmi és jogos érdek)
 • Adatkezelés megtiltása
 • Panasz
 • Hozzájárulás visszavonása (tiltakozók jegyzékét kezelhetjük)

A Billegi Kastély Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Billegi Kastély Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó a Billegi Kastély Kft. meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Felhasználó a jogainak megsértése esetén a Billegi Kastély Kft. ellen bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu/

Jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

 • Ügyfél nyilvántartás
 • Partner nyilvántartás
 • Tiltakozók listája
 • Hatósági és ügyfél megkeresésekre nyilvántartás
 • Adatvédelmi incidens nyilvántartás
 • Munkavállalói nyilvántartás
 • Kamerás megfigyeléseknél külön szabályzat
 • Adatvédelmi hatásvizsgálat
 • Hozzájáruló nyilatkozatok

Kapcsolat

Kastélylátogatás:

Maszlavér Imre

+36-30/937-4630
info@billegikastely.hu

Rendezvények:

Szöllősi Dóra

+36-30/654-4859
info@billegikastely.hu

A Esküvő a Balogh–Esterházy-kastély címere

Balogh–Esterházy-kastély, Billegpuszta