Házirend

Szürke levéldísz

Kedves Vendégeink!

Szeretettel köszöntjük Önöket a Balogh-Esterházy-kastélyban.
Mindent elkövetünk, hogy kellemesen érezzék magukat nálunk és teljes megelégedéssel távozzanak tőlünk.
Hogy pihenésük tökéletes legyen, kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakban leírtakat.

1. Check in – Check out információk

A szobákat érkezési napon 14:00 órától biztosítjuk. Kérjük, hogy korábbi érkezési szándékukat e-mailben vagy telefonon legyenek kedvesek előre jelezni. Távozás napján tartózkodásuk meghosszabbítására van lehetőség, amennyiben aznap nem érkeznek vendégek a szobába (hosszabbítási díj: megállapodás szerint).

A távozás napján a vendégek a szobát poggyászukkal, bevitt dolgaikkal együtt 10:00 óráig kötelesek elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott kulcsot leadni.

A vendégek a tartózkodásuk ellenértékét legkésőbb a kastélyból való végleges távozásuk előtt kötelesek a szerződésben meghatározott módon kiegyenlíteni.

A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén a kastély jogosult a vendégek kastélyba bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni.

Fizetés nélküli távozás esetén a kastély a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti követelését a vendégekkel szemben, melynek költségeit a vendégekre terheli.

Az utólag felmerült és ki nem egyenlített díj összegét a kastély a vendégek bankkártyájára terheli.

2. Szobakulcs

A vendégek a kastélyban történő regisztráláskor szobakulcsot kapnak, amelyhez a bejelentőlap pontos kitöltése szükséges.

A szobakulcsban tett kár, vagy annak elvesztése esetén távozáskor 50.000 Ft kártérítési összeget számolunk fel.

3. Étkezés

Szállóvendégeink részére másnap reggelire svédasztalos fogásokat szolgálunk fel az igényeknek megfelelően, kávé, tea és limonádé kíséretében. A büféasztal kínálatát kérjük, csak az étkezőben fogyasszák!

Az étkezések időpontja az aznapi más események függvényében az igényeknek megfelelően alakul.

4. 18 év alatti vendégek

14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a kastély területén. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

18 év alatti személy a kastély területén, rendezvényén alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartattatásáról a 18 év alatti személy szülője vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.

5. Kisállatok

A kastély szobáiban kisállat (kutya, macska, nyúl, stb.) nem szállásolható el. A kastély udvarán, illetve külső környezetében lévő rendezvényeken (pl. esküvői szertartás) részt vehetnek kedvenceik is.

Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy a kisállat közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki. A kisállat által okozott károkért a kastély és a birtok teljes területén az állattartó tartozik felelősséggel. Az állattartó köteles kisállatát úgy tartani, hogy az a vendégek nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen.

Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy a kisállat a kastélyt és a kertjét ne szennyezze. A kisállat által okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni.

6. Biztonság

A belső udvaron és a kastély külső környezetében a vendégek és a kastély vagyon- és személybiztonsága érdekében zártláncú kamerarendszert üzemeltet, amely napi 24 órában, folyamatosan készít és rögzít felvételeket.

A vendégek tűz esetén kötelesek a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni.

Tűzoltó palackok a kastély földszinti báltermében és az emeleti folyosón találhatóak. Tűz esetén a vendégek kötelesek haladéktalanul riasztani a személyzetet.

A kastély szobáiban tilos vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket – ide nem értve a laptopot, notebookot, tabletet, fényképezőgépet, videokamerát – üzemeltetni.

7. Tűzvédelem

A kastély tűzvédelmi szabályzatát minden vendég köteles betartani. A vendégek gondatlanságából adódó tűzesetek okozta kár és a riasztások költsége a vendégeket terheli. Gondatlanságból okozott tűzriasztás esetén annak költségét, de min. 25.000 Ft+ÁFA összeget a vendégek megtéríteni kötelesek.

8. A kastély területére be nem vihető dolgok

A kastély az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:

  • a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
  • a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
  • különösen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy,
  • tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
  • hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
  • pszichotróp anyag.

A kastély a vendégek előzetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihető dolog bevitelét a kastély területére.

Ha a vendégek a kastély előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visznek be a kastély területére, azt a kastély a vendégek költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.

Az engedély nélkül bevitt dolgokban keletkezett kárért való felelősséget a kastély kizárja.

A vendégek teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartoznak mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégeknek, harmadik személynek vagy a kastélynak.

9. Egyéni elektromos készülékek

Saját elektromos készülék okozta mindennemű kárért a vendégek felelnek, a kárt a vendégek kötelesek megtéríteni.

10. Dohányzás

A kastély zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is) tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata. Az udvaron a kijelölt helyeken lehet dohányozni.

A kastély alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a kastély területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos cigarettázás abbahagyására. A vendégek, illetve a kastély területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

Amennyiben bármely vendég vagy a kastély területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a kastélyt az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a kastély jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.

11. Parkolás

A vendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a kastély tágas parkolójában.

A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni, a gépjárművek megengedett maximális sebessége 20 km/óra.

Ha a szállóvendégek igénybe kívánják venni a parkolót, akkor bejelentkezéskor, a bejelentő lapon fel kell tüntetniük a járművek forgalmi rendszámát. Ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén a parkoló nem vehető igénybe.

A vendégek az általuk másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartoznak.

12. A vendégek betegsége, halála

Amennyiben egy vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a kastély orvosi segítséget ajánl fel. A vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Az orvos nem a kastély alkalmazottja, megbízottja, közreműködője, így a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért a kastély nem vállal felelősséget.

A vendég betegsége/halála esetén a kastély a költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

A vendég fertőző betegsége esetén a kastély jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a szerződést. Ebben az esetben a vendég a kastély felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a kastélyt poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a kastély a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek megfelelően köteles eljárni. (Ez a rendelet írja elő, hogy mit kell tenni fertőző betegség esetén. A rendelet értelmében, ha ilyen gyanú áll fenn, akkor a kastély orvost hív, és ő állapítja meg, hogy a vendég fertőző vagy sem.)

13. Talált tárgyak

A talált tárgyakat a személyzetnek lehet átadni, akik azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a kastély megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a kastély 3 hónapig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az őrzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át a tárgyat. A kastély által méretük, súlyuk vagy egyéb tulajdonságuk miatt nem őrizhető tárgyakat a kastély haladéktalanul átadja a területileg illetékes jegyzőnek.

14. Hibajelentés

Kérjük vendégeinket, hogy a szobában és a kastély területén tapasztalt mindennemű meghibásodást a kastély személyzetének haladéktalanul szíveskedjenek jelezni, hogy mihamarabb gondoskodni tudjunk a hiba elhárításáról.

A vendégek nem jogosultak a hibát saját maguk kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a kastély kizárja.

15. Károkozás

Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt a kastély az okozóval megtérítteti.

Bízunk abban, hogy a pihenésre szánt idejük az elvárásaiknak megfelelő, örömteli és zavartalan lesz.

Kapcsolat

Kastélylátogatás:

Maszlavér Imre

+36-30/937-4630
info@billegikastely.hu

Rendezvények:

Szöllősi Dóra

+36-30/654-4859
info@billegikastely.hu

A Esküvő a Balogh–Esterházy-kastély címere

Balogh–Esterházy-kastély, Billegpuszta